THÔNG BÁO Số: 01/TB-VPCP CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VỀ Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ THỰC TRẠNG, CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN GIAI ĐOẠN 2011-2020

0
440
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 01/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ THỰC TRẠNG, CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN GIAI ĐOẠN 2011-2020

Ngày 21 tháng 12 năm 2012, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về thực trạng, các giải pháp xử lý chất thải rắn và tình hình triển khai thực hiện Chương trình xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Xây dựng và ý kiến của các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Thời gian qua, công tác quản lý thu gom, xử lý chất thải rắn đã có nhiều tiến bộ. Một số đô thị đã thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn góp phần tạo môi trường cảnh quan văn minh, sạch đẹp; đã quan tâm đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn. Việc xã hội hóa công tác xử lý chất thải rắn đã được triển khai thực hiện ở một số nơi, tạo môi trường cho các doanh nghiệp có điều kiện tham gia. Mặc dù vậy, công tác quản lý chất thải rắn vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội do công tác lập, phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn còn chậm, việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn gặp nhiều khó khăn, lúng túng; vệ sinh môi trường nhiều đô thị chưa bảo đảm; rác thải đổ bừa bãi, nhất là khu vực nông thôn, tỷ lệ thu gom thấp.

2. Để bảo đảm việc quản lý chất thải rắn hiệu quả và triển khai thực hiện Chương trình xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020 đạt mục tiêu đề ra, yêu cầu các Bộ, ngành và các địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Bộ Xây dựng:

– Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương hoàn thành công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn, phê duyệt trong năm 2013.

– Khẩn trương hoàn thành danh mục các dự án thí điểm đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn (cho đô thị và khu vực nông thôn); rà soát cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi; nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý tài chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

– Khảo sát mô hình quản lý rác thải nông thôn tại một số nước; nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý rác thải xã, liên xã ở khu vực nông thôn tại Việt Nam; đồng thời nghiên cứu áp dụng công nghệ lò đốt rác quy mô nhỏ bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, phục vụ phạm vi liên xã.

b) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp, đánh giá các công nghệ xử lý chất thải rắn đang áp dụng tại Việt Nam (kể cả công nghệ trong nước và công nghệ nước ngoài); đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2013.

c) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá việc thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh tại các địa phương; hoàn thiện các quy định, cơ chế về phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn bảo đảm thu hồi chi phí thu gom, vận chuyển và từng bước bù đắp chi phí xử lý chất thải rắn, thu hồi vốn đầu tư.

d) Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan truyền thông, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tập trung vào phân loại rác tại nguồn, thu gom, vận chuyển rác thải.

đ) Ngân hàng Phát triển Việt Nam kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn đã vay vốn tín dụng đầu tư Nhà nước; đề xuất phương án tháo gỡ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
Các Bộ: XD, TC, KH&CN, TN&MT, KH&ĐT, NN&PTNT;
Ngân hàng Phát triển VN;
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX;
Lưu VT, KTN (3), B(30b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here