Thường trực Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tham gia Lớp Bồi dưỡng về nhận thức, quản lý, điều hành trong hoạt động chuyển đổi số

0
242

Ngày 17/4/2022, Thường trực Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tham gia Lớp Bồi dưỡng về nhận thức, quản lý, điều hành trong hoạt động chuyển đổi số tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái theo Kế hoạch số 55/KH/TU ngày 29/12/2021 của BTV Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng

 

 

Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số: 15/CTr-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 định hướng đến 2030 đã coi chuyển đổi số (CĐS) là nhiệm vụ quan trọng, là xu thế tất yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành phát triển kinh tế – xã hội của cấp ủy, chính quyền các cấp và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tỉnh Yên Bái trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 

Theo đó, đặt mục tiêu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành các mục tiêu chính quyền điện tử, đô thị thông minh, từng bước hoàn thành chuyển đổi số với những mục tiêu cơ bản ở một số lĩnh vực quan trọng trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; phấn đấu thứ hạng của Yên Bái vào nhóm 30/63 tỉnh, thành phố của cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030 thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh.

 

Như vậy, để thực hiện chuyển đổi số thành công theo mục tiêu Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đề ra. Tỉnh Yên Bái đã tổ chức các Lớp Bồi dưỡng về nhận thức, quản lý, điều hành trong hoạt động chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý (đây là Lớp bồi dưỡng thứ 2). Qua đó, nhằm thay đổi nhận thức của các tổ chức, cá nhân về hoạt động CĐS, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, vì đây sẽ là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn toàn tỉnh./.