Triển khai Nghị định 28/20222/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính Phủ

0
207

Triển khai Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính Phủ “về chính sách tín dụng ưu đãi thưc hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế – xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030. giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025”.

 

Xem chi tiết tại đây: 498-YBA-THNSKSNB