Yên Bái: Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh năm 2021

0
302

CTTĐT – Ngày 15/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Yên Bái năm 2021.

Nhiều mô hình chăn nuôi gà thả vườn mang lại hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh minh họa).

 

 

Theo Quyết định, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Yên Bái năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 và chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, cụ thể như sau:

1. Kết quả rà soát theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020

– Tổng số số hộ nghèo sau rà soát: 10.454 hộ, tương ứng với tỷ lệ 4,76%, giảm 2,28% so với năm 2020.

– Tổng số số hộ cận nghèo sau rà soát: 15.854 hộ, tương ứng với tỷ lệ 7,21%, giảm 1,16% so với năm 2020.

2. Kết quả rà soát theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025

–  Tổng số số hộ nghèo sau rà soát: 39.721 hộ, tương ứng với tỷ lệ 18,07%.

– Tổng số số hộ cận nghèo sau rà soát: 17.243 hộ, tương ứng với tỷ lệ 7,85%.

Số hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2021 và giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 được phê duyệt tại Quyết định này là căn cứ phục vụ cho việc nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 và các chính sách, đề án, dự án, kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái