CÁC LUẬT MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ ĐẦU NĂM 2014

0
453

Từ ngày 1/1/2014, Hiến pháp 2013, 6 Luật và Pháp lệnh Ngoại hối sẽ chính thức có hiệu lực.

Hiến pháp năm 2013 gồm 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992.

Hiến pháp 2013 có nhiều điểm mới; quy định rõ hơn nguyên tắc phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước, thể hiện đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Cũng từ 1/1/2014, hai đạo luật thuế quan trọng là Luật thuế TNDN sửa đổi 2013 và Luật thuế GTGT sửa đổi năm 2013 cũng sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Đối với thuế TNDN, từ năm 2014 mức thuế suất cho các DN là 22% ( mức trước đây là 25%). DN có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ thì mức thuế suất là 20% và đã được áp dụng từ 1/7/2013.

Từ năm 2016, mức thuế suất thuế TNDN sẽ giảm còn 20% và mức thuế suất ưu đãi cũng được điều chỉnh còn 17%

Ngoài ra, một số khoản thu nhập được bổ sung thêm vào thu nhập chịu thuế là: thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; chuyển nhượng quyền góp vốn, quyền tham gia dự án đầu tư.

Về thuế GTGT, Luật Thuế GTGT mới có nhiều điểm thay đổi về đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, các trường hợp được hoàn thuế…

Theo đó, từ ngày 01/01/2014, sẽ áp dụng ngưỡng doanh thu nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho các cơ sở kinh doanh là từ một tỷ đồng trở lên.

Ngưỡng trên không áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh và trường hợp có đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.

Ngoài ra Pháp lệnh ngoại hối sửa đổi năm 2013 và một số Luật khác cũng chính thức có hiệu lực với một số điểm đáng chú ý:

Pháp lệnh sửa đổi pháp lệnh ngoại hối 2013 quy định người cư trú bao gồm cả tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng được thành lập, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Pháp lệnh còn bổ sung quy định NHNN ViệtNamquản lý vàng và toàn bộ số ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước phải được gửi tại NHNN ViệtNam.

Cùng với đó, theo Luật Khoa học và công nghệ 2013 các doanh nghiệp  bắt buộc phải dành kinh phí đầu tư nhằm đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa.

Luật có nhiều nội dung mới, phù hợp với chính sách Nhà nước về phát triển KHCN; làm rõ hơn vị trí, vai trò của tổ chức KHCN, sắp xếp lại  tổ chức KHCN.

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013  quy định đưa kiển thức về an ninh quốc phòng vào chương trình học của học sinh tiểu học, trung học cơ sở theo mô hình lồng ghép nội dung các môn học trong chương trình với hoạt động ngoại khoá phù hợp với lứa tuổi.

Từ 1/1/2014, cá nhân muốn đăng ký thường trú vào các quận thuộc thành phố trực thuộc TW phải có thời gian tạm trú từ 2 năm trở lên thay vì thời gian 1 năm như trước đây. Đây là một trong những điểm mới được quy định tại Luật cư trú sửa đổi năm 2013.

Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 sửa đổi một số quy định nhằm đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đồng thời bổ sung quy định về trách nhiệm cũng như quyền và nghĩa vụ của tổ hòa giải và tổ trưởng tổ hòa giải.

Luật còn bổ sung một số quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên như quyền được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải; được hưởng thù lao khi thực hiện vụ, việc hòa giải; quyền được khen thưởng…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here