CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ VÀ HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

0
528

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 17/CT-UBND

                      Yên Bái, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

CHỈ THỊ

Về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể

 và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

  

Thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã, trong những năm qua, Kinh tế tập thể của tỉnh đã có chuyển biến cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 300 hợp tác xã và 2.600 tổ hợp tác hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, vận tải, xây dựng, tín dụng và dịch vụ khác. Nhiều hợp tác xã được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động, trong đó xuất hiện một số mô hình tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, hỗ trợ tốt hơn cho kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Liên kết giữa các hợp tác xã và giữa hợp tác xã với các tổ chức kinh tế khác bước đầu được thiết lập và phát huy hiệu quả. Các hợp tác xã, tổ hợp tác đã từng bước khẳng định là nhân tố bảo đảm ổn định chính trị, giữ gìn trật tự ở cơ sở và góp phần quan trọng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, kinh tế tập thể của tỉnh còn những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Một số hợp tác xã hoạt động yếu kém, hình thức, nhất là các hợp tác xã nông nghiệp; trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành còn thiếu và yếu; quy mô nhỏ, chất lượng, hiệu quả hoạt động còn thấp và thiếu bền vững. Các tổ hợp tác hầu hết chưa đăng ký hoạt động theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ; sự liên kết giữa các thành viên còn lỏng lẻo, vì vậy hoạt động của các tổ hợp tác còn gặp nhiều khó khăn.

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện)

 – Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các văn bản pháp luật về hợp tác xã thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình thí điểm và nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, triển khai các biện pháp xử lý dứt điểm các Hợp tác xã hoạt động không đúng Luật Hợp tác xã năm 2012.

– Tổng hợp nhu cầu, xây dựng kế hoạch hỗ trợ theo các nội dung Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014; lập dự toán và tổng hợp chung trong dự toán của ngành, địa phương, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp theo quy định, đồng thời tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ bảo đảm đúng mục tiêu, hiệu quả.

– Bố trí cán bộ, chuyên viên đủ năng lực theo dõi, quản lý, giám sát, báo cáo hoạt động của hợp tác xã trong lĩnh vực và phạm vi được phân công quản lý.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020; hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện, tổng hợp nhu cầu, dự toán kinh phí hàng năm và đề xuất chính sách phù hợp để hỗ trợ thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2030;

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về hợp tác xã theo đúng quy định; kịp thời phát hiện những sai phạm để xử lý và kiến nghị biện pháp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hợp tác xã của cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định; hướng dẫn giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về hợp tác xã. 

 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

– Tập trung chỉ đạo củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng và mở rộng các loại dịch vụ cho các hộ nông dân có nhu cầu; chú trọng phát triển các hợp tác xã chuyên ngành, các hợp tác xã dịch vụ tổng hợp có đầu tư khoa học công nghệ để phát triển như: Hợp tác xã chuyên ngành theo quy trình công nghệ cao, các hợp tác xã chế biến sâu về nông, lâm sản.

– Phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã hiện có và phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, đảm bảo đến hết năm 2020 không còn hợp tác xã, tổ hợp tác lĩnh vực nông nghiệp yếu, kém. 

4. Sở Tài chính

– Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cân đối bố trí vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác.

– Hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính và việc quản lý, sử dụng kinh phí của Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020 và định mức hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực hợp tác xã;

5. Sở Công Thương

– Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hỗ trợ và khuyến khích thành lập các mô hình hợp tác xã kiểu mới, hoạt động sản xuất theo chuỗi giá trị; tạo điều kiện cho các hợp tác xã tham gia Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia và tiếp cận với Quỹ khuyến công của địa phương.

– Tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Định hướng thị trường đầu ra cho các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

6.  Sở Khoa học và Công nghệ

 Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hỗ trợ hợp tác xã trong hoạt động ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh cho sản phẩm, hàng hóa của các hợp tác xã, tổ hợp tác.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành các chính sách hỗ trợ ưu đãi về đất đai tạo điều kiện cho các hợp tác xã phát triển sản xuất. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh hợp tác xã tỉnh đôn đốc các địa phương rà soát, quy hoạch quỹ đất trên địa bàn, xây dựng phương án giao đất, thuê đất làm trụ sở, đất để hoạt động sản xuất kinh doanh và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hợp tác xã đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

8. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh:

– Chỉ đạo, hướng dẫn các Chi nhánh Ngân hàng thương mại, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả được tiếp cận các nguồn vốn vay; đặc biệt, giành một tỷ lệ nguồn vốn hợp lý để triển khai thực hiện việc cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Thông tư số 10/2015/TT-NHNN; có chính sách ưu tiên đối với các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các HTX triển khai thực hiện công tác tín dụng nội bộ, nhằm nâng cao nội lực, khả năng huy động và sử dụng vốn trong nội bộ hợp tác xã.

– Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng là hợp tác xã nhằm góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Cổng thông tin điện tử

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp tác xã, xây dựng các phóng sự, phim tài liệu, mở các chuyên mục về phát triển kinh tế hợp tác xã trên các phương tiện thông tin đại chúng; giới thiệu, biểu dương những mô hình điển hình tiên tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo quyết tâm, đồng thuận của xã hội trong quá trình phát triển hợp tác xã và Kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh

10. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan áp dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, phổ biến về pháp luật và mô hình hợp tác xã kiểu mới; tổ chức đào tào, tư vấn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, chú trọng củng cố và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

– Tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát động phong trào thi đua trong các hợp tác xã; tổ chức triển khai có hiệu quả công tác giáo dục pháp luật đối với cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã; xây dựng kế hoạch và nhu cầu kinh phí để tham gia thực hiện một số nội dung của Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030.

– Làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ thành lập, phát triển hợp tác xã; bồi dưỡng cán bộ, thành viên hợp tác xã; xây dựng mô hình hợp tác xã, tăng cường công tác xúc tiến thương mại trong phạm vi đối tượng thành viên của Liên minh Hợp tác xã.

11. UBND cấp huyện

– Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; Tổ chức rà soát, hướng dẫn các hợp tác xã tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012 hoặc chuyển đổi sang hình thức sở hữu khác; kiên quyết giải thể các hợp tác xã không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, không bảo đảm tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012;

 – Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; theo dõi, giám sát thi hành Luật Hợp tác xã và hướng dẫn thực hiện các chính sách đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về hợp tác xã trên địa bàn.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể

– Tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp tác xã; vận động đoàn viên, hội viên và người dân tham gia hợp tác xã nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thành viên về chính sách pháp luật về hợp tác xã; vận động quần chúng, hội viên, thành viên tham gia phát triển kinh tế tập thể.

– Phối hợp với các sở, ngành, địa phương của tỉnh tham gia vận động, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan liên quan tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên./.

    

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here