HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10 BAN THƯỜNG VỤ LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

0
470

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, ông Đào Xuân Cần, đã chủ trì Hội nghị lần thứ 10 Ban Thường vụ khóa IV Liên minh HTX Việt Nam, nhằm đánh giá tình hình phát triển KTTTvà hoạt động của Liên minh HTX các cấp năm 2012, thảo luận nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 và nhiều nội dung khác liên quan. 


Theo báo cáo tại Hội nghị, ước đến cuối năm 2012, cả nước có khoảng 370.951 tổ hợp tác (THT), tăng 951 THT so với năm 2011. Tuy phát triển tự phát, việc theo dõi hỗ trợ khó khăn, nhưng THT phát triển đã khắc phục những yếu kém của kinh tế hộ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần xóa đói nghèo và xây dựng nông thôn mới. 


Đối với HTX, đến hết năm 2012, cả nước có khoảng 19.717 HTX, tăng 217 HTX so với năm 2011 (có 692 HTX thành lập mới, giảm 15% so với năm 2011 và giải thể 475 HTX). Trong tổng số HTX trên, có khoảng 9.900 HTX nông nghiệp, 4.530 HTX công thương nghiệp, 1.137 quỹ TDND, 1.075 HTX vận tải, 775 HTX xây dựng, còn lại HTX ngành nghề khác. Hiện có 54 Liên hiệp HTX, không có liên hiệp nào thành lập mới trong năm và giảm 2 liên hiệp so với năm 2011.


Khu vực HTX năm qua vẫn khó khăn bởi suy thoái kinh tế. Báo cáo từ 34 tỉnh, thành phố ước tính doanh thu cả năm bình quân đạt 1,839 tỷ đồng/HTX, thu nhập người lao động ước đạt 1,8 triệu đồng/tháng… Đáng kể trong năm, Liên minh HTX các cấp đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả ở 11 xã điểm nông thôn mới cho thấy hầu hết các HTX đều củng cố và hoạt động hiệu quả hơn, tăng cường thúc đẩy kinh tế hộ và nâng cao vai trò HTX trong phát triển kinh tế – xã hội… 


Sau phần thảo luận, Chủ tịch Đào Xuân Cần kết luận chỉ đạo, bổ sung cụ thể hơn các nội dung đề cập trong báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, làm rõ bức tranh tổng quan khu vực KTTT năm 2012, trong đó nổi bật nhất là quá trình Liên minh HTX các cấp tham gia tổng kết quy mô về quá trình 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về KTTT, tham gia góp ý xây dựng Luật HTX sửa đổi và các sự kiện kỷ niệm lớn, mang hình ảnh HTX đến gần gũi hơn với đời sống xã hội. Đồng thời, hội nghị tập trung bàn từng việc cụ thể chuẩn bị triển khai Kết luận của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) và những việc cần thiết đón đầu việc thực hiện Luật HTX 2003 sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2013.


Chủ tịch Đào Xuân Cần phân tích thêm một số nội dung cần thống nhất chung, chỉ đạo rõ các giải pháp phát triển KTTT năm 2013. Ví như với 3 nhiệm vụ trọng tâm nhất với HTX là tiếp tục quán triệt quan điểm đường lối của Đảng về đổi mới, nâng cao hiệu quả phát triển KTTT, gắn với xây dựng nông thôn mới; tư vấn hỗ trợ HTX yếu kém, giải thể HTX ngừng hoạt động nhiều năm… và đẩy mạnh việc nhân rộng các HTX điển hình tiên tiến.

Nguồn http://thoibaokinhdoanh.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here