LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO HTX Ở VIỆT NAM

0
462

Hướng tới kỷ niệm 07 năm Ngày HTX Việt Nam 11/4, Liên minh HTX Việt Nam xin giới thiệu tóm tắt quá trình hình thành và phát triển phong trào HTX ở Việt Nam, cũng như quá trình hình thành và phát triển của Liên minh HTX Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa tư tưởng HTX vào Việt Nam. Ngay sau Cách mạng Tháng 8 thành công năm 1945, ngày 11/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp. Sau 19 năm, cũng vào ngày này 11/4/1964,  Bác Hồ gửi thư­ cho Đại hội HTX và đội sản xuất nông nghiệp tiên tiến miền núi và trung du, khen ngợi những HTX điển hình tiên tiến.

Chủ tịch Hồ Chí Minh xuống đồng cùng bà con xã viên

Chính vì ý nghĩa đó, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, khóa IV, nhiệm kỳ 2010-2015 đã thảo luận, thống nhất lấy ngày 11/4/1946 làm Ngày HTX Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 27/7/2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1268/QĐ-TTg công nhận  ngày 11/4 hàng năm là Ngày HTX Việt Nam.

Theo báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, tính đến ngày 31/12/2017, cả nước có 19.487 HTX đang hoạt động (tăng gần 10% so với năm 2016; trong đó: 11.756 HTX nông nghiệp, 1.661 HTX thương mại – dịch vụ; 828 HTX xây dựng; 1.906 HTX công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp;1.163 HTX vận tải; 1.176 Quỹ TDND; 997 HTX dịch vụ môi trường và lĩnh vực khác.

 Lịch sử hình thành và phát triển phong trào HTX ở Việt Nam

Từ năm 1945- 1955, phong trào KTHT được hình thành và phát triển ở nhiều vùng tự do và căn cứ địa cách mạng với các hình thức hợp tác giản đơn như tổ vần công, tổ đổi công. Ngày 08/3/1948, tại Chiến khu Việt Bắc,  HTX thuỷ tinh Dân Chủ được thành lập, mở đầu cho sự ra đời và phát triển của phong trào HTX ở Việt Nam.

Lao động sản xuất của các tổ vần công, tổ đổi công

Từ năm 1955- 1961, năm 1960 cả nước đã có hơn 50.000 HTX được thành lập trong các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, ngư nghiệp, tín dụng…, thu hút được đại bộ phận hộ nông dân, hộ kinh tế cá thể và người lao động tham gia

Từ năm 1961- 1965, phong trào KTHT, HTX tiếp tục được đẩy mạnh. Cùng với việc thực hiện cuộc vận động cải tiến quản lý, xây dựng các HTX bậc cao với quy mô được mở rộng trong lĩnh vực nông nghiệp, hàng ngàn HTX trong các lĩnh vực phi nông nghiệp được thành lập, thu hút hàng triệu quần chúng nhân dân tham gia.

Từ năm 1965- 1975, khu vực HTX được củng cố, phát triển và trở thành một lực lượng kinh tế quan trọng trong nền kinh tế của hậu phương lớn miền Bắc. Đến cuối năm 1974, toàn miền Bắc có hơn 46.000 HTX trong các ngành, lĩnh vực. Các HTX đã động viên được sự lao động quên mình của các xã viên HTX, vừa sản xuất vừa chiến đấu.

Từ  năm 1975- 1997, đến năm 1986, năm được coi là thời kỳ phát triển cao nhất của phong trào HTX, cả nước có 76.000 HTX trong các ngành, lĩnh vực kinh tế, thu hút hơn 20 triệu xã viên tham gia

Ảnh minh họa, nguồn internet

Từ năm 1997 trở lại đây, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, khu vực KTHT, HTX đã có những biến đổi quan trọng. Kể từ khi Luật HTX đầu tiên được Quốc hội thông qua cuối năm 1996, có hiệu lực thi hành từ 01- 01-1997 đến Luật HTX 2003 và Luật HTX  năm 2012 đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho khu vực HTX phát triển.

Cơ giới hóa nông nghiệp

Nhiều HTX mới được thành lập trong các ngành, lĩnh vực kinh tế với các hình thức tổ chức và phương thức hoạt động đa dạng. Nhiều HTX, thành viên tham gia không chỉ bao gồm cá nhân mà còn gồm các chủ trang trại, hộ tiểu chủ, nhà khoa học, các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ và vừa, một số HTX có cả thành viên là doanh nghiệp Nhà nước tham gia. Cả nước có 19.487 HTX đang hoạt động trong tất cả các lĩnh vực, trong các HTX mới thành lập có nhiều mô hình HTX mới như HTX y tế, HTX vệ sinh môi trường, HTX nước sạch, HTX dịch vụ tang lễ…

Nông nghiệp công nghệ cao

Lịch sử hình thành và phát triển của Liên minh HTX Việt Nam

Cùng với quá trình hình thành và phát  triển phong trào HTX ở Việt Nam, các tổ chức đại diện và hỗ trợ cho khu vực HTX lần lượt được thành lập, đáp ứng yêu cầu tư vấn, hỗ trợ cho các HTX phát triển theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Năm 1955, Ban quản lý HTX mua bán Việt Nam, được thành lập với nhiệm vụ đại diện và hỗ trợ cho các HTX, liên hiệp HTX mua bán trong phạm vi toàn quốc. Năm 1978, Liên hiệp HTX tiểu- thủ công nghiệp Trung ương (gọi tắt là Liên hiệp xã Trung ương) được thành lập với nhiệm vụ đại diện và hỗ trợ cho các HTX, liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực tiểu – thủ công nghiệp cả nước.

Trụ sở Liên minh HTX Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Năm 1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng có Quyết định số 81-CT giải thể Liên hiệp xã Trung ương và Quyết định số 82-CT thành lập Ban trù bị đại hội thành lập Hội đồng Trung ương các HTX và các đơn vị sản xuất ngoài quốc doanh. Năm 1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng có quyết định số 409-CT thành lập Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thành viên  bao gồm tất cả các HTX, Liên hiệp HTX và các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh đang hoạt động trên tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam. Năm 1993, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ, trong 2 ngày, 29 và 30 tháng 10 năm 1993,  Đại hội đại biểu toàn quốc các HTX Việt Nam lần thứ nhất thành lập Hội đồng Liên minh HTX Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ đại diện và hỗ trợ cho tất cả các HTX hoạt động ở các ngành, lĩnh  vực của nền  kinh tế quốc dân.

Được mùa

Đến nay, Liên minh HTX Việt Nam đã trải qua 5 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là mốc son đánh dấu sự phát triển về tổ chức và hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam gắn với quá trình củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Tổ chức của Liên minh HTX Việt Nam được kiện toàn từ Trung ương đến tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam từng bước được đổi mới, bám sát chức năng, nhiệm vụ để tổ chức các hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu của các HTX và thành viên. Những năm qua, Liên minh HTX Việt Nam tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc hoàn thiện môi trường  pháp luật cho các HTX hoạt động, xây dựng các chương trình, đề án hỗ trợ phát triển HTX; phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về KTHT, HTX; xây dựng các mô hình mới, HTX điển hình để giới thiệu, nhân rộng; tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Liên minh HTX các cấp và khu vực HTX đáp ứng với yêu cầu mới, tư vấn, hướng dẫn bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các HTX, thành viên; giới thiệu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất- kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các cơ sở KTHT, HTX; tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong khu vực KTHT, HTX; khen thưởng những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, các nước có phong trào HTX phát triển để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu hợp tác cùng phát triển.

Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tặng hoa đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới tới dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam Khóa V (nhiệm kỳ 2016-2020) lần thứ 5, được tổ chức từ ngày 20-21/01/2018 tại thủ đô Hà Nội

Với những thành tích đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Liên minh HTX và các thành viên Liên minh HTX đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao tặng nhiều hình thức và danh hiệu khen thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh cho cán bộ, xã viên các HTX và Liên minh HTX Việt Nam; nhiều tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”; nhiều Huân chương các hạng; Hàng ngàn cờ thi đua của Chính phủ và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Liên minh HTX các tỉnh, thành phố và các thành viên còn được Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trao tặng hàng chục ngàn Bằng khen và danh hiệu thi đua khác.

 

Nguồn http://www.vca.org.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here