PHÁT ĐỘNG THI ĐUA – HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG CÁC HTX ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN LẦN THỨ V

0
552
 

UBND TỈNH YÊN BÁI

     LIÊN MINH HỢP TÁC Xà    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc               

                            Yên Bái, ngày 06 tháng 4 năm 2012

 
  NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA 
TẠI HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG CÁC HTX ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN LẦN THỨ V
 
Để tiếp tục khơi dậy tinh thần phấn đấu v­ươn lên trong toàn ngành, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong khối kinh tế hợp tác, hợp tác xã và các doanh nghiệp thành viên Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ V với chủ đề “Hợp tác xã và doanh nghiệp thành viên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2012 – 2015 như sau: 
1. Mục tiêu: 
– Phát triển HTX thành lập mới mỗi năm từ 25 – 30 HTX đến năm 2015 có 400 HTX trở lên. 
– Thu hút trên 30% số hộ nông dân tham gia kinh tế tập thể (tổ hợp tác, HTX hoặc sử dụng dịch vụ của HTX). 
– Tỷ lệ HTX khá giỏi đạt từ 55% trở lên, giảm tỷ lệ HTX yếu kém xuống dưới 10%. Khu vực kinh tế tập thể góp phần quan trọng vào sự phát triển Kinh tế – Xã hội của tỉnh (tạo việc làm cho 6.500 lao động, doanh thu tăng từ 10%/năm, nộp ngân sách tăng từ 10 – 15%/năm trở lên). 
– Phấn đấu ở mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng thêm từ 2 – 3 HTX tiêu biểu trọng điểm tại các xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới. 
– Liên minh HTX thu hút kết nạp đạt 85% HTX và doanh nghiệp thành viên trở lên. 
2. Các giải pháp: 
* Đối với Liên minh Hợp tác xã. 
2.1. Bám sát chủ tr­ương, đ­ường lối, chính sách của Đảng, Nhà nư­ớc, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, nhất là Quy hoạch phát triển kinh tế tập thể, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, của Liên minh HTX Việt Nam, sự ủng hộ tạo điều kiện của các ngành, các tổ chức chính trị, đoàn thể… để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể và doanh nghiệp thành viên. 
2.2. Làm tốt chức năng tham m­ưu cho cấp uỷ, chính quyền địa ph­ương, tổ chức thực hiện tốt đư­ờng lối, chủ trư­ơng, chính sách phát triển kinh tế tập thể và kinh tế ngoài quốc doanh. Tham mưu cho Tỉnh uỷ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 13 – Hội nghị TW5 khoá IX về củng cố và phát triển kinh tế tập thể, đề ra chương trình hành động mới về phát triển HTX. 
2.3. Tranh thủ tối đa các nguồn lực từ TW, địa ph­ương để hỗ trợ ngày càng nhiều cho các thành viên; Tăng c­ường sự gắn kết, liên hệ chặt chẽ với các HTX, doanh nghiệp thành viên; Đẩy mạnh công tác thông tin hai chiều giữa Liên minh HTX tỉnh với các thành viên. 
– Triển khai đồng bộ và có hiệu quả các hoạt động t­ư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của các HTX, các doanh nghiệp thành viên. Phấn đấu hàng năm số đơn vị đạt thành tích xuất sắc về mọi mặt đ­ược khen thư­ởng đạt 20%. 
2.4. Không ngừng củng cố tổ chức bộ máy cơ quan Liên minh HTX tỉnh vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; đổi mới ph­ơng thức, lề lối làm việc ngày càng có hiệu quả; nâng cao chất lư­ợng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết với sự nghiệp phát triển kinh tế tập thể. Tăng cư­ờng cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm tư vấn hỗ trợ thành viên. 
          * Đối với các đơn vị thành viên. 
– Tăng cường nội lực, vốn tự có, tích cực khai thác các nguồn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. 
– Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 
– Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nư­ớc. 
– Bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho số lao động thư­ờng xuyên tại đơn vị. 
– Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Phát triển sản xuất kinh doanh phải gắn liền với bảo vệ môi trường. 
– Thực hiện tốt quyền và lợi ích hợp pháp cho ng­ười lao động, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngư­ời lao động như­ BHXH, BHYT… 
– Thu nhập của xã viên và ng­ười lao động tăng bình quân 15%/năm trở lên. 
3. Tổ chức thực hiện: 
1. Chủ nhiệm các HTX, giám đốc các doanh nghiệp thành viên căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ đợt phát động này tiến hành đăng ký thi đua với Liên minh HTX tỉnh các chỉ tiêu cụ thể phù hợp với đặc thù của đơn vị mình, đề ra biện pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đăng ký. 
2. Tổ chức các đợt thi đua ngắn ngày, các phong trào thi đua của đơn vị gắn với nội dung phong trào thi đua chung của Liên minh HTX. 
3. Tổ chức sơ kết, tổng kết đợt thi đua này tại các đơn vị, phát hiện và đề nghị Liên minh HTX tỉnh xét trình UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. 
Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh kêu gọi các tổ hợp tác, Hợp tác xã, các doanh nghiệp thành viên và toàn thể cán bộ, xã viên, ng­ười lao động trong hệ thống Liên minh nhiệt tình hướng ứng phong trào thi đua này./.
 
 

Nơi nhận:

– UBND tỉnh;

– Liên minh HTX VN;

– Ban TĐKT (Sở nội vụ);

– Khối giao ­ước thi đua;

– Các phòng, ban, đơn vị, thành viên (t/h);

– L­ưu VP LMHTX.

 

 

 Chủ Tịch

 

(Đã ký)

 

Đào Duy Vượng

 
    

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here