THÔNG ĐIỆP NGÀY HỢP TÁC XÃ QUỐC TẾ LẦN THỨ 92 CỦA ICA VÀ NGÀY QUỐC TẾ HỢP TÁC XÃ LẦN THỨ 20 CỦA LIÊN HIỆP QUỐC.

0
455

Ngày Hợp tác xã Quốc tế lần thứ 92 của ICA và Ngày Quốc tế Hợp tác xã lần thứ 20

của Liên hiệp quốc.


 Ngày 5 tháng 7 năm 2014

  “HỢP TÁC XÃ MƯU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI”

 

Ngày Hợp tác xã quốc tế năm nay được kỷ niệm vào ngày 5 tháng 7 năm 2014 với chủ đề: “Hợp tác xã mưu cầu phát triển bền vững cho tất cả mọi người”. Quan tâm đến cộng đồng là một trong những giá trị cơ bản của phong trào hợp tác xã, cũng tương tự như vậy, sự cần thiết nhằm đảm bảo điều kiện sống tốt hơn cho cộng đồng là nền tảng cho hoạt động và tầm nhìn của HTX.

Nhìn chung, tính bền vững của HTX là khả năng hỗ trợ, củng cố hoặc vượt qua được những khó khăn. Từ những năm 1980, khái niệm bền vững có nghĩa là hòa nhập được với các yếu tố môi trường, kinh tế và xã hội. Còn hợp tác xã lại một lần nữa là người tiên phong trong khái niệm bền vững hiện đại. Bằng cách coi nhu cầu của con người là yếu tố trọng tâm, hợp tác xã đã thích ứng được với những xu hướng thay đổi về tính bền vững hiện nay và giới thiệu mô hình “chia sẻ giá trị” riêng của mình.

Một trong những mục tiêu của Kế hoạch Thập niên Hợp tác xã là “hợp tác xã là người kiến thiết tính bền vững”.1 Khu vực hợp tác xã cần giải thích và chứng minh cho thế giới rằng sự bền vững là một phần không thể tách rời trong bản chất của hợp tác xã và đóng góp tích cực vào sự bền vững này.

Một trong những hoạt động để triển khai kế hoạch này là Liên minh Hợp tác xã quốc tế đã chọn lọc các loại hình hợp tác xã ở các lĩnh vực và khu vực khác nhau trên khắp thế giới để thấy được các hợp tác xã liên quan chặt chẽ đến sự bền vững như thế nào. Được đưa ra tại Đại hội đồng Liên minh hợp tác xã quốc tế toàn cầu tổ chức ở Cape Town vào tháng 11 năm 2013, báo cáo kết luận rằng các hợp tác xã đã gắn sự bền vững vào mô hình hoạt động và giá trị của mình và Liên hợp quốc có thể và nên công nhận điều này. Rõ ràng trong Nghị quyết được thông qua vào tháng 12 năm 2001, Liên hợp quốc đã kêu gọi các chính phủ khuyến khích và tạo điều kiện “thành lập và phát triển hợp tác xã, kể cả triển khai các biện pháp nhằm giúp người nghèo hoặc những nhóm yếu thế tham gia vào việc thành lập và phát triển hợp tác xã trên cơ sở tự nguyện”.

Liên hợp quốc hiện nay đang đặt ra các mục tiêu mới đầy tham vọng cho giai đoạn sau năm 2015 và những mục tiêu này cũng được coi là những Mục tiêu Phát triển Bền vững. Phong trào hợp tác xã vừa đạt ngưỡng 1 tỷ thành viên trên khắp thế giới và thông qua tầm nhìn phát triển bền vững, chúng ta có thể trở thành những đối tác chính trong Mục tiêu này.

            Chúng tôi kêu gọi các hợp tác xã trên khắp thế giới hãy lấy Ngày 5 tháng 7 năm nay để minh chứng rằng hợp tác xã là mô hình doanh nghiệp phù hợp nhất để phát triển và đạt được tính bền vững trong thế kỷ 21.

 _________________________________________

1 Kế hoạch Một thập niên hợp tác xã, p.15

2 Nghị quyết số 56/114 được LHQ thông qua vào tháng 12/2001 

Message of the International Co-operative Alliance 92nd Alliance International Co-operative Day

 20th UN International Day of Co-operatives

 

5th July 2014

 “CO-OPERATIVE ENTERPRISES ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR ALL.”

 
 

This year, International Co-operative Day, to be celebrated on 5 July, will have the theme of “Co-operative enterprises achieve sustainable development for all.” Concern for the community is one of the co-operative movement’s founding values and, assuch, the need to sustainably safeguard favourable living conditions for communitiesunderpins all co-operatives’ operations and vision.

 

In a general sense, sustainability is the capacity to support, maintain or endure. Since the 1980s, the concept of sustainability has evolved to mean the integration of environmental, economic and social dimensions. Co-operatives here again are the forerunners of modern sustainability. By placing human need at their centre, they respond to today’s crises of sustainability and deliver a distinctive form of “shared value”.

 

One of the goals of the Blueprint for a Co-operative Decade is to “position co-operatives as builders of sustainability.”1 The co-operative sector needs to explain and show to the world that sustainability is part of its intrinsic nature, and that co-operative enterprises make a positive contribution to sustainability.

 

As part of this, the Alliance commissioned a scanof co-operatives from different sectors and regions around the world to see how closely linked they are to sustainability. Launched at our global conference in Cape Town in November 2013, the report concluded that co-operatives embed sustainability into their operating model and values, and that the United Nations can and should recognise this. Indeed, in aresolution adopted in December 2001, the UN urged governments to encourage and facilitate “the establishment and development of co-operatives, including taking

 

measures aimed at enabling people living in poverty or belonging to vulnerable groupsto engage on a voluntary basis in the creation and development of co-operatives”.2

 

The United Nations is currently setting ambitious new targets for the period after 2015 and these will be called the Sustainable Development Goals. The co-operative movement touches one billion people worldwide and through our vision of sustainable development for all, we can be key partners in this.

 

We would like to urge co-operatives around the world to use 5 July to showcase how co-operatives are the best-placed enterprise model to develop and build sustainability in the 21st century.

 

 

1 Blueprint for a Co-operative Decade, p. 15.

 UN resolution 56/114 adopted in December 2001


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here