TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ

0
445

(ĐCSVN) – Sáng 22/9, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 

Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: HH)

 

Chuyển biến trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền về kinh tế tập thể

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau 3 năm triển khai thực hiện kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả bước đầu, khu vực kinh tế tập thể đã có những chuyển biến tích cực; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên được xác định rõ hơn. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã được phân công, phân cấp rõ ràng hơn; hệ thống cơ chế, chính sách đã được hình thành. Các nội dung của Kết luận số 56 đã được thể chế trong Luật Hợp tác xã năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư hướng dẫn triển khai thi hành Luật, tạo hành lang pháp lý quan trọng để phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới. Chính phủ ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020; các bộ, ngành cũng ban hành nhiều chính sách liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, và ở một số địa phương đã có cơ chế, chính sách hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn cho các hợp tác xã.

Mặt trận Tổ quốc, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và các đoàn thể, hội, hiệp hội đã phát huy vai trò, trách nhiệm và có những đóng góp tích cực, tổ chức các phong trào thi đua trong phát triển kinh tế tập thể. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, khảo sát, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổ chức nhiều tọa đàm, hội thảo về phát triển hợp tác xã kiểu mới. Các đoàn thể chính trị, xã hội đã chú trọng tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế tập thể trong các ngành nghề, lĩnh vực. Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam từng bước được củng cố, đổi mới tổ chức hoạt động, bảo đảm thực hiện chức năng là tổ chức đại diện của hợp tác xã và các nhiệm vụ được quy định tại Luật Hợp tác xã 2012. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương thường xuyên đưa tin, bài viết, tổ chức các lớp tuyên truyền về vai trò của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị. (Ảnh: HH)

 

Xuất hiện nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới

Kinh tế tập thể tiếp tục phát triển với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; xuất hiện nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả, nâng cao thu nhập của các thành viên. Đến cuối năm 2014, cả nước có gần 143 nghìn tổ hợp tác, với trên 1,5 triệu thành viên (trong đó thành lập mới trên 10 nghìn tổ hợp tác), gần 19 nghìn hợp tác xã, với trên 7 triệu thành viên. Vốn điều lệ bình quân là 1.354 triệu đồng/hợp tác xã, lợi nhuận bình quân ước đạt 261 triệu đồng/hợp tác xã/năm. Năm 2014, tốc độ tăng trưởng của khu vực hợp tác xã đạt khoảng 3,3 – 3,5%, mức đóng góp vào GDP đạt khoảng 5,15%. Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong hợp tác xã năm 2014 đạt gần 1,6 triệu lao động.

Trong thực tiễn đã xuất hiện các hợp tác xã kiểu mới, được tổ chức theo đúng nguyên tắc, bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác cùng có lợi, hướng tới sản xuất quy mô lớn, chất lượng và năng suất cao, sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm. Trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp đã hình thành những hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, liên kết với doanh nghiệp và các nhà khoa học để thực hiện quy trình canh tác hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Các hộ sản xuất cá thể thông qua hợp tác xã để tiếp nhận hỗ trợ về vốn, dịch vụ, đào tạo, kỹ thuật nuôi trồng; liên kết nông dân với doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ.

Trong những năm gần đây, kinh tế tập thể đã phát triển trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, giao thông vận tải, tín dụng ngân hàng… và đã có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội nói chung và phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nói riêng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của thành viên.

Khắc phục hạn chế, tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đã đạt được, đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ nhằm giúp các tổ hợp tác, hợp tác xã phát triển mạnh mẽ hơn. Hiện vẫn còn một số địa phương chưa xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể; vẫn còn một số tỉnh, thành phố chưa ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai Kết luận 56. Một số nội dung chưa được thể chế đầy đủ, một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã 2012 chưa được các bộ, ngành ban hành. Bộ máy tham mưu, quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã chưa đủ mạnh và hiệu quả thấp. Kinh tế tập thể phát triển chậm, còn nhiều yếu kém, quy mô nhỏ, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của các hợp tác xã, tổ hợp tác còn thấp. Năng lực, trình độ quản lý, tổ chức sản xuất của cán bộ lãnh đạo, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác còn nhiều bất cập. Hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các hợp tác xã của hệ thống Liên minh Hợp tác xã còn hạn chế…

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: HH)

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị ngay sau Hội nghị này, Ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ngành, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương cần tiếp tục đổi mới phương thức, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền việc thực hiện Kết luận số 56-KL/TW; tích cực triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản liên quan. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với tổ chức kinh tế tập thể hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chính sách về cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực, đất đai, tài chính – tín dụng, khoa học – công nghệ và thị trường.

Cùng với đó, cần tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý của bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, tạo sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Thường xuyên kiểm tra, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, cách làm tốt của các mô hình kinh tế tập thể làm ăn có hiệu quả để học tập, lựa chọn nhân rộng phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và các đoàn thể tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tổ hợp tác, hợp tác xã cần tự đổi mới, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, phát huy nội lực, tranh thủ các điều kiện, nguồn lực hiện có nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể ngày càng phát triển./.

Hiền Hòa

Theo http://dangcongsan.vn/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here