TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ PHẠM DUY CƯỜNG PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TẠI ĐẠI HỘI LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2013-2018.

0
517

    Hôm nay tôi rất vui mừng đến dự đại hội lần thứ 4 của Liên Minh HTX tỉnh Yên Bái. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các vị đại biểu, lãnh đạo Liên Minh HTX Việt Nam, lãnh đạo Liên Minh HTX các tỉnh bạn, các vị đại biểu khách quý lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, xin gửi tới toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!


    Thưa toàn thể đại hội!


    Trước hết tôi bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Liên Minh HTX vừa trình trước đại hội. Qua nghe báo cáo của các đồng chí và qua theo dõi tình hình phát triển kinh tế tập thể và họat động của Liên Minh HTX, tôi vui mừng nhận thấy rằng từ đại hội lần thứ III Liên minh HTX tỉnh Yên Bái (năm 2008) đến nay, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh ta đã có những chuyển biến tích cực. Trong 5 năm qua, các loại hình hợp tác tiếp tục phát triển, đa dạng về đối tượng tham gia quy mô đầu tư, nhiều ngành nghề đã hình thành, phát triển rộng trong các ngành, lĩnh vực và địa bàn khác nhau, Các HTX về cơ bản đã được chuyển đổi xong theo luật HTX, đang tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả họat động. Nhiều HTX mới được thành lập, nhiều mô hình mới xuất hiện. Số HTX họat động tốt, đem lại lợi ích cho xã viên và cộng đồng tăng lên. Năng lực của nhiều HTX được tăng cường, liên doanh, liên kết giữa các HTX với nhau, giữa HTX với các thành phần kinh tế khác tiếp tục được mở rộng dưới nhiều hình thức và phát huy hiệu quả. Với trên 2.500 tổ hợp tác và 312 HTX, đã thu hút hơn 60 ngàn người tham gia, hoạt động trên nhiều lĩnh vực và phát triển rộng khắp trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố. Tổng vốn hoạt động của HTX hiện nay đạt 646,8 tỷ đồng, tăng 140% so với nhiệm kỳ trước, doanh thu năm 2012 đạt 700,4 tỷ đồng, tăng 122% so với đầu nhiệm kỳ. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.


    Trong nhiệm kỳ qua, Liên minh HTX tỉnh đã khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng: Tham mưu giúp tỉnh thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, đặc biệt đã tích cực, chủ động tham gia vào Chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết trung ương 5 (khóa IX) của Đảng về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Kết luận số 56-KL/TW của bộ chính trị về đẩy mạnh thực hiện nghị quyết TW 5 (khóa IX); tích cực vận động phát triển HTX, xây dựng các mô hình HTX mới, tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho kinh tế tập thể, phối hợp tốt với các đơn vị, địa phương mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, vận động tài trợ, huy động các nguồn lực thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển… Đó là những kết quả rất đang trân trọng mà Liên minh HTX tỉnh và khu vực kinh tế tập thể đã đạt được trong bối cảnh tình hình kinh tế hết sức khó khăn trong giai đoạn vừa qua.


    Thay mặt Ban chấp hành đảng bộ Tỉnh, tôi xin ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà khu vực kinh tế tập thể và Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.


    Nhân dịp này tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ có hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo, các đơn vị thuộc Liên minh HTX Việt Nam, sự động viên, chia sẻ của Liên minh HTX các tỉnh bạn và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Liên Minh HTX Việt Nam và các đồng chí để kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển toàn diện, vững chắc, đóng góp nhiều hơn nữa vào phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.


    Kính thưa đại hội!


    Bên cạnh những kết quả đạt được, với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, chúng ta nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế cần phải quan tâm chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới, đó là:

    – Số lượng các HTX tăng, chất lượng hoạt động được nâng lên song chưa vững chắc, tỷ lệ HTX trung bình, yếu kém còn nhiều. Cơ sở vật chất của các tổ hợp tác,  HTX trên địa bàn tỉnh  nhìn chung còn lạc hậu, quy mô sản xuất và khối lượng sản phẩm còn nhỏ, sức cạnh tranh còn yếu, ngành nghề kinh doanh chưa đa dạng, lợi ích mang lại cho các thành viên chưa nhiều. Nhìn chung, các HTX mới chỉ thực hiện được một số khâu dịch vụ đơn giản, hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp, các mô hình, điển hình tiên tiến, nhân tố mới xuất hiện chưa nhiều, tỷ lệ đóng góp của kinh tế tập thể vào tổng giá trị sản phẩm của tỉnh còn hạn chế.

    – Hoạt động của một số HTX còn lung túng, chưa thể hiện được nhiều vai trò là chủ thể kinh tế, đảm nhiệm các công việc hướng dẫn, tổ chức sản xuất hàng hóa và nhất là chưa tranh thủ được nhiều nguồn lực từ bên ngoài, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu hỗ trợ cho Các thành viên.

    – Công tác đào tạo đội ngũ càn bộ quản lý HTX hiệu quả chưa cao, vấn đề cần đặc biệt quan tâm là trình độ cán bộ quản lý HTX hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu.

    – Một số cấp ủy, chính quyền thiếu quan tâm đúng mức đến phát triển kinh tế tập thể; có nơi buông lỏng, không có sự chỉ đạo cụ thể, có nơi lại lung túng bị động trước yêu cầu phát triển các HTX


    Những tồn tại, hạn chế nêu trên là một trong những lực cản chính trong sự phát triển đi lên của kinh tế tập thể  ở tỉnh ta. Tôi đề nghị Đại hội quan tâm giành thời gian thảo luận, phân tích, làm rõ, từ đó đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả, kịp thời khắc phục trong nhiệm kỳ tới.


    Kính thưa Đại hội!

    Thưa các đồng chí!


    Trong đường lối phát triển của nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta luôn xác định, phát triển HTX – bộ phận nòng cốt của kinh tế tập thể, để kinh tế tập thể cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, là một trong những yếu tố quyết định đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường ở nước ta. Báo cáo chính trị đại hội XI cũng đã nêu: “Chăm lo phát triển kinh tế tập thể, với nhiều hình thức đa dạng mà nòng cốt là HTX. Khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho sự ra đời, phát triền các HTX, các tổ hợp tác kiểu mới và các mô hình kinh tế tập thể khác theo nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi.”


    Trong bối cảnh tình hình chung của kinh tế thế giới và trong nước đã cho thấy, kinh tế tập thể tỉnh ta đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng có nhiều thời cơ, vận hội mới. Tôi cơ bản tán thành với những mục tiêu, định hướng và các giải pháp đã nêu trong báo cáo. Tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau đây:


    Thứ nhất, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức Liên minh HTX và cả hệ thống chính trị phải quán triệt sâu sắc những quan điểm, chủ trương của Đảng ta về phát triển kinh tế tập thể. Tiếp tục tuyên truyền phố biến nội dung Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) của Đảng về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.


    Kết luận số 56-KL/TW của bộ chính trị về đấy mạnh thực hiện Nghị quyết TW5 khóa IX; tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước về phát triển kinh tế tập thể… nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh có nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò kinh tế tập thể trong nền kinh tế, về phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn hiện nay.


    Thứ hai, với trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh, Liên minh HTX Tỉnh cần phát huy tinh thần chủ động, tích cực, tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện tốt chủ trương, định hướng lớn của Đảng, nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, đề xuất các chính sách tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh của thành viên. Tiếp tục nghiên cứu sâu để vận dụng có hiệu quả việc triển khai các trương trình phát triển kinh tế tập thể phù hợp với nguồn lực chung của tỉnh; tập trung nghiên cứu giải quyết các vấn đề công nghệ, lao động kỹ thuật, xúc tiến thương mại, …để sản xuất ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, nâng cao giá trị sản phẩm. Làm tốt công tác tư vấn thành lập HTX, giúp đỡ các thành viên tạo mối liên doanh Liên kết trong và ngoài tỉnh, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, hướng mạnh vào xuất khẩu, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và lao động tại địa phương.


    Thứ ba, xu hướng phát triển kinh tế hợp tác – HTX đang ngày càng trở nên hiệu quả, do đó Liên minh HTX phải nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật HTX; Liên minh HTX phải thực sự là chỗ dựa của các HTX, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với khu vực kinh tế hợp tác. Thường xuyên quan tâm phối hợp củng cố các HTX hiện có, phát triển các HTX mới, đảm bảo phương châm phát triển tích cực, vững chắc. Chú trọng phát triển các mô hình kinh tế hợp tác đa dạng, hợp tác xã đa ngành nghề. Xây dựng và hoàn chỉnh các mô hình HTX kiểu mới; tham mưu đề xuất việc tổng kết, nhân rộng các mô hình hợp tác, HTX hoạt động có hiệu quả… Phấn đấu trong thời gian tới, kinh tế hợp tác-HTX phải vươn lên trở thành lực lượng chủ yếu thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.


    Thứ tư, để làm tốt những nhiệm vụ trên, Liên minh HTX tỉnh phải thường xuyên quan tâm kiện toàn, củng cố phát triển về tổ chức, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm với công việc,; tích cực đổi mới phương thức hoạt động, phương pháp công tác, năng động, sáng tạo, sâu sát thực tiễn, sâu sát cơ sở để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.


    Thưa toàn thể Đại hội!


    Phát triển kinh tế và kinh tế tập thể luôn phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.  Vì vậy tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thời gian tới phải thường xuyên coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể theo đúng nguyên tắc, không nôn nóng, duy ý chí mà phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, vừa thực hiện củng cố, vừa phát triển từng bước vững chắc, hiệu quả. Trong nhận thức và chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, phải trú trọng cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội, trọng tâm là trong nông nghiệp, nông thôn; phát triển kinh tế tập thể phải gắn với xay dựng nông thôn mới. Mỗi cấp, mỗi ngành tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chăm lo khu vực kinh tế hợp tác-HTX phát triển bền vững.


    Kính thưa đại hội!

    Thưa các đồng chí!


    Tôi được biết trong phiên họp ngày 15/8/2013, Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các đồng chí thực sự tiêu biểu, có đủ phẩm chất trính trị , năng lực, có khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh Yên Bái lân thứ IVđề ra. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, xin chúc mừng các đồng chí và mong rằng, tập thể Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2013-2018 sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của Đảng trao gửi.


    Tỉnh ủy tin tưởng rằng trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh cùng toàn thể cán bộ, xã viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, chủ động, không ngừng sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vận hội, vượt qua những khó khăn thách thức, có bước phát triển nhanh chóng, vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII.


    Chúc các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.


    Xin trân trọng cảm ơn!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here