HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0
452

   Sáng ngày 8/1/2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và chủ trì hội nghị.

 

Tại điểm cầu Yên Bái


   Cùng dự còn có các đồng chí Lê Hồng Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đinh Thế Huynh – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.

   Tại điểm cầu Yên Bái, có Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; đồng chí Lê Văn Tạo – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Xuân Nguyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Yên Bái, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

   Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh Hiến pháp là văn kiện chính trị -pháp lý, là đạo luật gốc của Nhà nước ta. Hiến pháp phản ánh ý chí, nguyện vọng, lợi ích của toàn dân tộc. Thông qua Hiến pháp, tư tưởng quyền lực thuộc về Nhân dân được khẳng định, nhân dân trao quyền cho các cơ quan nhà nước, bảo đảm tính hợp pháp của việc thực hiện quyền lực nhà nước.

   Sau 20 năm thực hiện Hiến pháp 1992, Quốc hội khoá XIII đã quyết định sửa đổi Hiến pháp 1992 để phù hợp với thời kỳ phát triển mới. Đây là sự kiện trọng đại của đất nước, thu hút sự quan tâm sâu sắc và nhiệt tình hưởng ứng của đông đảo đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị-pháp lý sâu rộng trong cả hệ thống chính trị.

   Hiến pháp là đạo luật gốc, là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất của nước ta, vì vậy, sau khi Hiến pháp được thông qua thì nhiệm vụ quan trọng là tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm cho từng nội dung của Hiến pháp thực sự đi vào đời sống, tạo sự chuyển biến sâu rộng và tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

   Tại Hội nghị, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trình bày những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua. Với bố cục 11 chương, 120 điều, (giảm 1 chương, 27 điều), bản Hiến pháp có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện rõ mục tiêu dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và  chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định chủ quyền của nhân dân Việt Nam trong việc xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

   Đồng chí Phan Trung Lý, Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật Quốc hội trình bày Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó cùng với việc triển khai phổ biến Hiến pháp thông qua các hội nghị, các cơ quan nhà nước hữu quan sẽ tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung, cập nhật các quy định mới của Hiến pháp để biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp; sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phù hợp với Hiến pháp…

   Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã phổ biến Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Hiến pháp.

   Theo đó, để việc triển khai thi hành Hiến pháp có hiệu quả, chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và thống nhất, Ban Bí thư yêu cầu Ðảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, đảng đoàn và Ban Cán sự đảng các cơ quan tư pháp, các bộ, ngành ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, Ðảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức quán triệt và chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

   Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của cơ quan, tổ chức mình, trong đó xác định rõ các nội dung, hoạt động cụ thể, lộ trình và kế hoạch ban hành các văn bản pháp luật trong lĩnh vực được giao phụ trách, các điều kiện bảo đảm cho việc phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực thi Hiến pháp.

   Các cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung này vào sinh hoạt của chi bộ, đảng bộ để quán triệt trong toàn thể đảng viên về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc tôn trọng, tuân thủ và chấp hành Hiến pháp cũng như nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trong việc triển khai thi hành Hiến pháp.

   Việc học tập quán triệt và triển khai thi hành Hiến pháp cần được thực hiện một các bài bản, khoa học giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản của Hiến pháp, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tôn trọng, chấp hành Hiến pháp. Đồng thời cần nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai Hiến pháp, kịp thời định hướng dư luận xử lý tốt những vấn đề nổi cộm.

   Các cơ quan làm công tác tư tưởng, văn hóa, báo chí, xuất bản phải đi đầu trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những nhận thức sai trái, lệch lạc, mơ hồ về Hiến pháp, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Qua đó tạo sự tin tưởng và đoàn kết trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, sự đồng thuận trong toàn xã hội đưa Hiến pháp vào cuộc sống góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014 và Nghị quyết đại hội lần thứ XI của Đảng.

   Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các cấp, các ngành cần quán triệt sâu sắc việc triển khai thi hành Hiến pháp. Các cấp, các ngành cần xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong thời gian tới, việc triển khai thi hành phải bảo đảm đạt và vượt tiến độ mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề ra.

   Cụ thể, phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quy định của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tất cả các quy định của Hiến pháp phải được thực hiện. Những quy định đang được cơ quan Nhà nước thực hiện, nay Hiến pháp mới quy định giao cho đơn vị khác thì phải chuyển giao ngay. Các luật, pháp lệnh có hiệu lực phải được rà soát, sửa đổi cho phù hợp với các quy định của Hiến pháp từ 1/1/2014. Các cơ quan, tổ chức phải thường xuyên tổ chức thực hiện, uốn nắn những lệch lạc để những quy địnhcủa Hiến pháp sớm đi vào cuộc sống.

   Định kỳ 6 tháng, 1 năm, các cơ quan phải báo cáo kết quả triển khai thực hiện Hiến pháp của cơ quan, đơn vị mình với Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo Bộ Chính trị. Trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp cần đề cao vai trò của cơ quan thông tấn báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền về Hiến pháp đến với nhân dân.

   Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương được Ban Bí thư giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trọng này nên cần đề cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân và nhiệm vụ của mình, góp phần tích cực vào việc triển khai thi hành Hiến pháp đi vào cuộc sống thực sự hiệu quả.

 Nguồn http://www.yenbai.gov.vn/

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here