THỐNG NHẤT NHẬN THỨC, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

0
407

Chủ trương đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) với nòng cốt là Hợp tác xã (HTX) đã có những chuyển biến tích cực từ khi thực hiện Kết luận 56 của Bộ Chính trị khóa XI. Việc sơ kết 3 năm triển khai Kết luận 56 nhằm tạo ra sự thống nhất nhận thức và các giải pháp khẩn trương phát triển KTTT trên cả nước.

Sáng 22/9, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Báo cáo sơ kết của Ban Kinh tế Trung ương cho biết, kinh tế tập thể thời gian qua tiếp tục phát triển với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; xuất hiện nhiều hình thức hợp tác xã (HTX) kiểu mới, hoạt động hiệu quả, nâng cao thu nhập của các thành viên. 

Hiện cả nước có gần 143.000 tổ hợp tác (THT), với trên 1,5 triệu thành viên (trong đó thành lập mới trên 10.000 THT), gần 19.000 HTX, với trên 7 triệu thành viên. Vốn điều lệ bình quân là 1.354 triệu đồng/HTX, lợi nhuận bình quân ước đạt 261 triệu  đồng/HTX/năm. Năm 2014, tốc độ tăng trưởng của khu vực HTX đạt khoảng 3,3 – 3,5% mức đóng góp vào GDP đạt khoảng 5,15%. 

Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong HTX năm 2014 đạt gần 1,6 triệu lao động. Trong thực tiễn, đã xuất hiện các HTX kiểu mới, được tổ chức theo đúng nguyên tắc, bản chất của KTTT, HTX cùng có lợi, hướng tới sản xuất quy mô lớn, chất lượng và năng suất cao, sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm. 

Mặc dù đạt được nhiều kết quả mới, nhưng Báo cáo thừa nhận, kinh tế tập thể Việt Nam phát triển còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại là do nhận thức về KTTT của một số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chưa đầy đủ, chưa thống nhất, chưa thấy hết vai trò quan trọng của khu vực KTTT trong phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng. 

Khung khổ pháp luật, chính sách phát triển HTX chưa hoàn thiện, các văn bản dưới Luật ban hành còn chậm, thiếu đồng bộ, một số nội dung chưa được hướng dẫn. Đối với các chính sách về phát triển KTTT đã ban hành, các cơ quan ban hành văn bản chưa chủ động trong công tác rà soát, đánh giá hiệu quả, tính khả thi, phù hợp thực tiễn của chính sách để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cần đổi mới nhận thức về vai trò, chức năng HTX, xây dựng HTX kiểu mới là khâu đột phá. Nguyên tắc chung: Điều gì HTX làm có lợi hơn xã viên làm hoặc xã viên không thể làm được thì HTX làm, qua đó làm cho việc sản xuất của các hộ xã viên hiệu quả cao hơn. Bản thân các hộ xã viên vẫn là người sản xuất trực tiếp, sản phẩm cây, con mà họ làm ra thuộc sở hữu của họ, không phải của HTX; HTX không phủ định, thay thế kinh tế hộ mà phải giúp kinh tế hộ hiệu quả hơn, có sức cạnh tranh cao hơn, thu nhập của hộ xã viên cao hơn. Thực tế thành lập và vận hành HTX kiểu mới theo Luật HTX 2012 ở nhiều địa phương đã chứng minh các HTX này tuy chỉ có vài chục xã viên song đã thực sự giúp các hộ xã viên sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn hẳn, đặc biệt là quy hoạch sản xuất theo nhu cầu thị trường và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, trong quá trình tái cơ cấu nền nông nghiệp đất nước hướng tới sản xuất quy mô lớn với các sản phẩm chủ lực, sử dụng các giống chất lượng và năng suất cao, quy trình canh tác hiện đại gắn với chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm thì chủ thể quan trọng nhất chính là các HTX. 

Chiều 21/9, Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam đã có buổi làm việc cùng lãnh đạo Bộ KH&ĐT để bàn về việc phối hợp thực hiện kết luận số 56 của Bộ Chính trị.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đắc Thắng- Phó Chủ tịch điều hành Liên minh HTX Việt Nam và ông Đặng Huy Đông – Thứ trưởng Bộ KH&ĐT đã thống nhất thực hiện đúng những gì kết luận đề ra nhằm đưa kinh tế tập thể thực sự thành phần kinh tế quan trọng, góp phần đẩy mạnh nền kinh tế quốc dân.

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai bên cũng trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Quyết định 2261 của Thủ tướng Chính phủ và đi đến thống nhất một số vấn đề như: nguồn vốn đầu tư cho xây dựng điểm mô hình HTX nông nghiệp, HTX cộng đồng, thu hút nông dân vào HTX, đẩy mạnh kế hoạch tiêu thụ sản phẩm…

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Ts. Nguyễn Đắc Thắng – Phó Chủ tịch điều hành Liên minh HTX Việt Nam, khẳng định trong bối cảnh rất khó khăn, song những nỗ lực và kết quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX cả nước thời gian qua đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển KTTT. Hội nghị đã cập nhật kịp thời những băn khoăn, rào cản, bài học kinh nghiệm quý… từ ý kiến tham luận của các bộ ngành (Bộ KH&ĐT, Bộ NN&PTNT), của lãnh đạo các tỉnh Đồng Tháp, Lâm Đồng, Liên minh HTX Tp. Hà Nội và của các đơn vị có sự gắn bó phát triển KTTT, như Ngân hàng HTX – Coop.bank, mô hình liên kết Doanh nghiệp – HTX của Tập đoàn Lộc Trời ở Đồng bằng sông Cửu Long… 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã khẳng định KTTT gần đây phát triển trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội đất nước, nhất là phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 56 đã thống nhất nhận thức đúng đắn về KTTT, đồng thời đề ra 9 giải pháp đề nghị Chính phủ và các cấp ngành ngay sau hội nghị cần khẩn trương thực hiện, nhằm tiếp tục phát triển KTTT gắn với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

==============================

Ông Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Cần có chương trình hiệp thương và phối hợp giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và chính quyền các cấp trong xây dựng chỉ tiêu vận động thành lập các HTX ở mỗi xã, huyện để việc vận động đạt tiến độ nhanh và kết quả cao nhất. Với Luật HTX 2012 và các kết quả, tấm gương hợp tác xã kiểu mới ở nhiều địa phương, nếu đẩy mạnh việc hình thành và triển khai các HTX kiểu mới, đây là yếu tố nền tảng quan trọng nhất, là khâu đột phá để tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam và nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020.

—————————–
Ông Nguyễn Đắc Thắng – Phó Chủ tịch điều hành Liên minh HTX Việt Nam

Các HTX, Liên hiệp HTX đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi, tổ chức lại HTX theo quy định của Luật HTX 2012, nhất là về vấn đề xử lý nợ tồn đọng, xác định quyền sở hữu tài sản trong HTX, phương pháp hạch toán các dịch vụ hỗ trợ thành viên, dịch vụ ra bên ngoài cộng đồng thành viên… đề nghị Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước quan tâm xem xét về thời gian tổ chức lại HTX, Liên hiệp HTX, sớm có kinh phí và có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể, đồng bộ và phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương để các chính sách hỗ trợ, ưu đãi theo quy định của Luật và của Chính phủ (Quyết định 2261, Chỉ thị 19…), đến được các HTX và thành viên. Trung ương cần làm rõ vai trò, vị trí và tăng nguồn lực cho hệ thống Liên minh HTX để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định…

—————————————–
Ông Đặng Huy Đông – Thứ trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu tư

Bộ máy quản lý nhà nước bước đầu đã có những tác động nhất định góp phần tới sự phát triển của khu vực HTX, Liên hiệp HTX. Một số cơ chế chính sách của Nhà nước đã góp phần làm cho HTX từng bước phát triển theo những nguyên tắc tổ chức và hoạt động phù hợp hơn với bản chất của nó. Theo đó, HTX dần trở thành mô hình kinh tế tự chủ, liên kết sản xuất, tương trợ nhau để cùng phát triển. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn tồn tại một số những hạn chế như là bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể vừa thiếu lại vừa yếu, chưa có sự gắn kết chặt chẽ. Cán bộ quản lý nhà nước về HTX còn thiếu và yếu về chuyên môn, đa số cán bộ làm kiêm nhiệm chưa được đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn và nghiệp vụ, chưa thực hiện đầy đủ và tốt các nội dung quản lý nhà nước về kinh tế tập thể và HTX đã được pháp luật quy định. Vì vậy trong tương lai, cần phải kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể.

—————————————
Ông Lê Hồng Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Để tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả cao Kết luận 56, tôi đề nghị ngay sau hội nghị này, Ban cán sự Đảng, đảng đoàn các bộ ngành, các cấp ủy đảng chính quyền địa phương cần khẩn trương tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ sau:

1-Tiếp tục đổi mới phương thức, tổ chức học tâp, quán triệt, tuyên truyền việc thực hiện Kết luận 56 để nâng cao nhận thức về bản chất, vị trí vai trò KTTT trong nền kinh tế.

Xác định rõ nhiệm vụ triển khai thực hiện Kết luận 56 của các ngành, các cấp, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu… 

2-Tích cực triển khai Luật HTX 2012, Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh thi hành Luật HTX 2012 và xây dựng chương trình, kế hoạch, chính sách phát triển KTTT, HTX thuộc phạm vi đơn vị mình quản lý.

3-Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn Luật HTX còn thiếu (theo báo cáo còn 4 văn bản hướng dẫn của các bộ ngành chưa ban hành) và tổ chức triển khai thực hiện chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển KTTT, HTX. Đồng thời thường xuyên rà soát các văn bản, chính sách đã ban hành để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp thực tiễn và có hiệu quả thiết thực.

4-Tiếp tục có biện pháp tháo gỡ khó khăn, khuyến khích, tạo điều kiện giúp các tổ chức KTTT, HTX tổ chức củng cố lại hoạt động theo đúng bản chất HTX, Luật HTX 2012, chủ động vươn lên nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém.

5-Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý của bộ máy quản lý nhà nước về KTTT, tạo sự thống nhất của bộ máy quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Củng cố hệ thống Liên minh HTX, làm rõ và tăng cường chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Liên minh HTX trong phát triển KTTT, bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật HTX 2012.

6-Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với các viện nghiên cứu, các trường biên soạn tài liệu, chương trình đào tạo và tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ thành viên HTX, nhất là cán bộ quản lý điều hành, tổ chức sản xuất, kiến thức thị trường và hội nhập quốc tế. Liên minh HTX Việt Nam và các đoàn thể, hội, hiệp hội chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế, các tổ chức HTX các nước trên thế giới, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực, có hiệu quả của các nước trên thế giới.

7-Thường xuyên kiểm tra, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, c ách làm tốt của các mô hình KTTT làm ăn có hiệu quả để học tập, lựa chọn nhân rộng phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

8-Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh và các đoàn thể tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong phát triển KTTT, HTX. Bằng nhiều hình thức thực hiện tốt công tác vận động, giáo dục quần chúng, hội viên, thành viên tự nguyện tham gia phát triển KTTT, thường xuyên phát động phong trào thi đua xây dựng và phát triển KTTT, HTX.

9-THT, HTX cần tự đổi mới, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, phát huy nội lực, tranh thủ các điều kiện, nguồn lực hiện có, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy KTTT ngày càng phát triển.

Nhóm PV

Nguồn http://thoibaokinhdoanh.vn/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here