UBND TỈNH VỪA BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

0
517

    Ngày 23 tháng 10 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ký ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Trà Vinh 5 năm giai đoạn 2016-2020.

   Theo đánh giá, tình hình hoạt động của HTX tỉnh nhà đang trên đà ổn định phát triển, năng suất chất lượng trong sản xuất kinh doanh ngày một tăng, phát triển về về chất lượng và quy mô hoạt động khá tốt tỷ lệ ngày càng tăng so tổng số HTX còn hoạt động, một số HTX đã xây dựng và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, tham gia xúc tiến thương mại, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, xâm nhập thị trường trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

   Tuy nhiên, những năm gần đây do chịu ảnh hưởng tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế toàn cầu nói chung và nước ta nói riêng, nên tình hình sản xuất kinh doanh của HTX gặp khó khăn nhất định. Cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, trình độ công nghệ lạc hậu, HTX hoạt động yếu kém và ngưng hoạt động chiếm tỷ lệ cao, vốn góp thấp, chưa có trụ sở làm việc. Trình độ của cán bộ quản lý còn bất cập và hạn chế, nhiều HTX không có nguồn quỹ chi trả lương; giá cả thị trường không ổn định, sự liến kết thị trường, liên kết vớ các doanh nghiệp chưa phát huy mạnh mẽ; cơ chế chính sách về quản lý nhà nước còn hạn chế, các sở, ngành cả cấp huyện chưa bố trí được phòng ban và cán bộ chuyên trách; công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể còn thiếu thống nhất, có nơi buông lỏng, thiếu kiểm tra, giám sát.

    Trong Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020 có nhiều thuận lợi cơ bản, các chính sách giãm thuế cho doanh nghiệp, lãi suất tiền vay, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được bổ sung; những khó khăn bất cập của khu vực kinh tế tập thể từng bước được tháo gở, Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm đầu tư phát triển cho khu vực kinh tế tập thể. Do vậy mục tiêu phát triển kinh tế tập trong giai đoạn 2016-2020 là tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ, ưu đãi, củng cố nâng coa chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX, thành lập HTX theo mô hình kiểu mới; tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ mới, tiếp cận vốn vay ưu đãi, ưu tiên cho loại hình HTX nông nghiệp; tạo điều kiện để HTX, tham gia các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội.

    Tập trung vào những mục tiêu và giải pháp cụ thể đó là: Đến năm 2020 đưa kinh tế tập thể tỉnh nhà thoát khỏi tình trạng yếu kém; phát triển kinh tế hợp tác gắn phong trào xây dựng nông thôn mới, mô hình cánh đồng lớn. Mỗi năm thành lập mới 40-50 THT, 08-10 HTX, thành lập ít nhất 03 Liên hiệp HTX; đến năm 2020 có 20% HTX sản xuất kinh doanh giỏi, 50% HTX đạt loại khá, yếu kém dưới 5%, doanh thu bình quân tăng 10%, thu nhập của thành viên bằng 1,5 lần so năm 2015. Hàng năm xây dựng 1-2 mô hình HTX tiên tiến, 1-2 Liên hiệp HTX hoạt động có hiệu quả; có 60% cán bộ quản lý có trình độ trung cấp trở lên, 100% được tập huấn kiến thức KTTT. Thu nhập của loại hình Qũy tín dụng nhân dân là 8.188 triệu đồng/năm tăng 40%, thu nhập bình quân của mỗi lao động trong QTD là 64 triệu đồng/năm tăng 20%.

    Để thực đạt được phương hướng và mục tiêu cơ bản trên, Kế hoạch của UBND tỉnh đã đưa ra những giải pháp tập trung thực hiện: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản về Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, cấp tỉnh có liên quan về phát triển kinh tế hợp tác; tuyên truyền về vai trò, vị trí của khu vực kinh tế tập thể trong phát triển nền kinh tế – xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện có phân công cán bộ phụ trách theo dõi về HTX, THT; cấp xã phân công 01 đồng chí PCT phụ trách về kinh tế tập thể. Tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, ưu đãi để phát triển kinh tế tập thể, như việc hỗ trợ thành lập mới THT/HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012 đúng quy định tại Quyết định số 261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; quan tâm thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chính sách đất đai, tín dụng, thuế, khoa học kỷ thuật, chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường.

    Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, UBND các cấp tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, các Sở ngành như Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh về cân đối bố trí nguồn ngân sách để đầu tư phát triển KTTT, xây dựng HTX ở cánh đồng lớn, thực hiện tốt các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, xây dựng và quãng bá thương hiệu, tham gia xuất khẩu, xây dựng các mô hình HTX kiểu mới trong nông nghiệp, tạo mọi điều kiện để HTX tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi. Ủy ban nhân dân cấp huyện tập trung rà soát nắm chặc chẽ tình hình hoạt động của HTX trên địa bàn, phối hợp thực hiện tốt các chính sách đối với HTX, kiện toàn và tăng cường hoạt động của BCĐ phát triển KTTT, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát.

     Riêng đối với Liên minh HTX tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ giúp các HTX đại hội thành viên chuyển tiếp hoạt động theo Luật HTX năm 2012, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tạo điều kiện cho các HTX được vay vốn ưu đãi từ Qũy Hỗ trợ phát triển HTX, giúp các THT/HTX tham gia các chương trình, dự án, đề án dịch vụ công, tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật về HTX, Liên hiệp HTX, THT; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động của BCĐ kinh tế tập thể tỉnh, cấp huyện nhằm tạo điều kiện cho kinh tế tập thể tỉnh nhà phát triển đúng hướng, vững mạnh, phù hợp./.

Công My

Nguồn http://www.travinh.gov.vn/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here